menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Dokumenty     Vnitřní řád školní jídelny

ŠVP
Řády
Plány
Strategie patologických jevů
Školní družina
Školní jídelna
Výroční zprávy


Provozní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

  Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
 • Ve školní jídelně se stravují děti a zaměstnanci MŠ 1. máje Kaplice, ZŠ Omlenická Kaplice, zaměstnanci Domu dětí a mládeže Český Krumlov, pracoviště Kaplice a zaměstnanci Základní umělecké školy Kaplice, školští důchodci.
 • Obědy se odváží na Gymnázium, Střední odbornou školu ekonomickou a Střední odborné učiliště Kaplice, Pohorská 86.

2. Provozní doba ŠJ

 • 6.00 - 14.30 hod.
 • přestávka na oběd pro pracovnice ŠJ 10.30 - 11.00 hod.

3. Výdej stravy

 • 10.00 hod. odvoz oběda pro Gymnázium a Střední odbornou školu
 • 11.00 hod. důchodci
 • 11.15 hod. MŠ
 • 11.45 - 13.45 hod. výdej obědů pro žáky a ostatní strávníky
 • Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
 • Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

4. Ceny stravného

 • Ceny a normy stravného pro jednotlivé kategorie dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se řídí podle věku dosaženého ve školním roce.

věk                      oběd                  přesnídávka MŠ     svačina MŠ    
do 6 let 21,- Kč 7,- Kč 7,- Kč
7 - 10 let 23,- Kč 7,- Kč 7,- Kč
11 - 14 let 25,- Kč
15 a více 27,- Kč
dospělí 29,- Kč

5. Způsob úhrady stravného

 • Bezhotovostní platební styk - zálohy na stravné 600,- Kč měsíčně.
 • Strávník zřídí při nástupu trvalý příkaz na placení stravného.
 • Naše číslo účtu je 05 80 40 43 69 / 0800, do poznámky se uvede jméno dítěte, kterému se platí stravné.
 • Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně, v lednu a v červenci a přeplatky se vrací na účet strávníka.

6. Přihlašování strávníků

 • Zákonný zástupce vyplní při nástupu žáka přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři školní jídelny.
 • Strávník dostane při zahájení stravování průkazku na obědy.

7. Odhlašování strávníků

 • Odhlašování stravy je možné osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 380 312 367 vždy den předem do 14.00 hodin.
 • Svátky a prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

8. Povinnosti strávníka

 • Při příchodu do jídelny si strávník vezme ve stojanu příbor a tác, u hlavního okénka dostane hlavní jídlo a polévku, ve várnici si natočí pití.
 • Po obědě odnese použité nádobí k odkládacímu okénku.
 • Strávníci jsou povinni řídt se pokyny dohlížejícího pedagoga, vedoucí jídelny, vedoucí kuchařky.
 • Jakékoliv připomínky jak na skladbu jídelníčku, kvalitu nebo jakékoliv připomínky lze hlásit vedoucí školní jídelny.
 • Ztrátu průkazky na stravování nahlásí strávník vedoucí školní jídelny.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 • Po celou dobu výdeje oběda je vypracován časový rozvrh pedagogického dohledu.
 • Každý strávník se chová v souladu se společenskými pravidly, neběhá, nestrká se a nepředbíhá, aby nedošl k rozlití jídla.
 • Pokud k tomu dojde, upozorní dohlížejícího pedagoga.
 • Mimořádný úklid jídelny v době oběda zajišťují pracovnice školní jídelny.

10. Provozní řád školní jídelny

 • Provozní řád školní jídelny je vyvěšen v jídelně, kde se mohou zástupci nezletilých dětí s tímto řádem seznámit.

11. Ostatní informace

 • Jídelní lístek a ostatní informace pro strávníky jsou vyvěšeny na nástěnce v jídelně.
 • Jakékoliv připomínky lze projednat s vedoucí ŠJ v kanceláři nebo telefonicky na čísle 380 312 367.

                     Kaplice, 1.3.2014
                                                               Marie Charvátová, vedoucí školní jídelny
                                                               Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy