menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Dokumenty     Strategie patologických jevů

ŠVP
Řády
Plány
Strategie patologických jevů
Školní družina
Školní jídelna
Výroční zprávy


Strategie patologických jevů

Současný stav problematiky
      Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost. Škola nepřejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola rodičům jen pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Škola usiluje o integraci primárně preventivních aktivit, které sama poskytují, se službami specializovaných zařízení. Škola ve spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ Kaplice dotazníkovou akcí zmapuje stav výskytu patologických jevů mezi dětmi ve škole i v oblasti Kaplice.

Komunikace s odbornými pracovišti
      Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Českém Krumlově a Spirálou.

Komunikace s rodiči, veřejností
      Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka se mohou informovat u výchovného poradce a metodika prevence patologických jevů o telefonních číslech a adresách odborných pracovišť, která se zabývající danou problematikou.

Pedagogická diagnostika
      Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) Zdrojem informací je i obsah schránky důvěry ve spojovací chodbě, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru, vyhodnocení dotazníkových anonymních akcí.

Řešení přestupků

      Porušování školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

 • individuální pohovor se žákem
 • jednání s rodiči na úrovni výchovné komise
 • doporučení kontaktu s odborníky
 • v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
 • v případě dealerství oznámení Policii ČR

  Zveřejnění informací o dané problematice a způsobech řešení       Informace budou zveřejňovány na nástěnce. Program bude propagován a zveřejňován ve školním časopise, na školních webových stránkách a podle možností i v regionálním tisku.

  Personální zajištění prevence

  Výchovný poradce
        Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC,PPP.

  Metodik prevence
        Metodik prevence spoluvytváří strategii prevence, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

  Pedagogové
        Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

  Ředitel školy
        Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.

  Postup při řešení neomluvené nepřítomnosti žáků
        Dobu a způsob uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád. Školní docházku žáků své třídy eviduje třídní učitel. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. Základem prevence je pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků minimálně dvakrát v týdnu.

 • V případě podezření neomluvené absence informuje třídní učitel metodika prevence a kontaktuje rodiče.
 • Třídní učitel posoudí věrohodnost omluvenky a rozhodne o počtu omluvených a neomluvených hodin, o svém rozhodnutí informuje bezodkladně metodika prevence a rodiče.
 • Neomluvenou nepřítomnost žáka do 10 hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem do 10 dnů od data rozhodnutí o neomluvené nepřítomnosti žáka. Pohovoru je přítomen metodik prevence nebo výchovný poradce. Třídní učitel provede zápis z pohovoru, zápis pohovoru podepíší účastníci a obdrží kopii. Případné odmítnutí podpisu se do zápisu zaznamená.
 • Při počtu neomluvených hodin nad 10 během školního roku svolá ředitel školy školní výchovnou komisi. Účastníci jsou ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. Pozvání zákonných zástupců se provádí doporučným dopisem. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který účastníci podepíší a obdrží kopii. Případné odmítnutí podpisu se do zápisu zaznamená.
 • Přesáhne-li počet neomluvených hodin 25 v daném školním roce, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí.
 • V případě opakovaného záškoláctví, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, postoupí ředitel školy hlášení Policii ČR.

  Postup při řešení podezření na šikanu žáků

  Při podezření na šikanu žáka informuje pedagogický pracovník bezodkladně ředitele školy, případně metodika prevence a výchovného poradce. Ředitel školy rozhodne o dalším postupu.

  Obecné zásady

 • rozpoznat varovné signály
 • zjistit základní skutečnosti
 • oddělit postižené od agresorů
 • informovat rodiče a kontaktovat odborné pracoviště

  Zásady pro zjišťování základních skutečností
 • rozhovor s informátory a oběťmi
 • nalezení vhodných svědků
 • individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí a agresorů !)
 • zajištění ochrany obětem
 • rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

  Jaké informace bychom měli získat
 • kdo je obětí, kolik je obětí
 • kdo je obětí i agresorem, kolik je těchto „obojetných žáků“
 • kdo je agresorem, kolik je agresorů
 • kdo z nich je iniciátor a kdo je aktivní účastník šikanování
 • co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem
 • k jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo
 • jak dlouho šikanování trvá

        Výpovědi je nutné důkladně zapsat a uspořádat. Musíme mít jistotu, jak šikanování konkrétně probíhalo. Nejdůležitější je vypracování přehledu hlavních typů agresorů, u jejich jmen si poznamenáme přesné údaje kdy, kde, jak a komu co dělali.

  Zásady pro případ pokročilejšího stádia šikany
 • zajistit ochranu obětem
 • nedělat zásadní kroky vyšetřování
 • využít možnosti spolupráce s některým s odborných pracovišť
 • informovat rodiče, odbor sociální péče, Policii ČR

  (zdroj informací: Michal Kovář, Skrytý svět šikanování ve školách)

  Postup při řešení podezření na požití drog žáky

 • informovat metodika prevence, ředitele školy
 • vyřadit žáka z vyučování, umístit ho stranou a pod dohledem
 • zavolat záchranku nebo lékařskou pomoc
 • informovat Policii ČR
 • informovat rodiče

  Cíle projektu

  a) dlouhodobé
  Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů na období 2005-2008 jsou:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí
 • funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence.

  b) střednědobé
 • vytváření a distribuce metodických materiálů
 • zapojování rodin do života škol
 • proškolení školního metodika v rámci specializačního studia školních metodiků prevence podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním růstu
 • pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů

  c) krátkodobé
 • zmapování potřeb v oblasti primární prevence
 • finanční podpora školních preventivní strategie

  Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:
 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
 • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek
 • netolismu (virtuální drogy) a patologického hráčství (gambling)
 • diváckého násilí.
 • komerčního sexuálního zneužívání dětí,
 • syndromu týraných a zneužívaných dětí
 • sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

  Vymezení cílové skupiny

        Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany.

  Způsob realizace

        Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:

 • rodinná výchova
 • občanská nauka
 • přírodověda, biologie
 • přírodověda, vlastivěda
 • český jazyk
 • prvouka
 • výtvarná výchova a výtvarné soutěže
 • tělesná výchova
 • chemie

  Konkrétní aktivity podporující primární prevenci

 • výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
 • akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií)
 • zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
 • na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření.
 • dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin RV, videoprojekce)
 • přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)
 • akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie
 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu atd.
 • organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, atd.)
 • účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
 • ekologická výchova (návštěva spalovny odpadů, výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.)
 • školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole.

  Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
 • seznámení rodičů se strategií v rámci třídních schůzek
 • nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence
 • seznámení s propagačními materiály o drogách, šikaně
 • seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami
 • na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách

  Vyhodnocení preventivní strategie Vyhodnocení programu bude provedeno v na konci školního roku v červnu. O programu však školní metodik povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků. Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.

  Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn
 • zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků
 • zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole

  Proces změn bude vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků poskytujících zpětnou vazbu.

  Kontakty

  Pedagogicko – psychologická poradna Český Krumlov Mgr. Jakub Průcha 723 217 104
  Městský úřad Kaplice, odbor sociálních věcí Bc. Jiří Kolín 380 303 182
  Bc. Václava Janoušková 380 303 182
  Policie ČR, obvodní oddělení Kaplice   380 311 061
  Policie ČR, Český Krumlov   974 232 323
  Městská policie Kaplice   380 303 139
  Spirála Český Krumlov   380 712 426
  Městská policie Český Krumlov   380 766 346
  Výchovný poradce školy Mgr. Helena Cinádrová 380 347 915
  Metodik prevence patologických jevů Mgr. Michal Benda 380 347 913


  Mgr. Michal Benda, metodik prevence patologických jevů
  Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy