menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Sportovní areál     Provozní řád pro sportovní halu

Kalendář akcí
Ceník pro sportovní halu
Ceník pro venkovní areál
Provozní řád sport. haly
Provozní řád venk. areálu

 • Sportovní hala je určena k pronajímání sportovním oddílům i neorganizovaným skupinám z Kaplice i mimo město. K pravidelnému pronajímání je mezi nájemcem a školou sepsána smlouva.
 • Rozvrh na dny pondělí až pátek v září až červnu je jedenkrát ročně podle požadavků oddílů aktualizován na školní rok na schůzce oddílů, která se koná v září. Rozvrh je přístupný ve vestibulu haly. V době školního vyučování je hala pro veřejnost přístupná mimo vyučování do 22.00 hodin
 • Soboty a neděle jsou určeny přednostně pro pořádání turnajů, mistrovských zápasů a jiných jednorázových akcí. Požadavky předkládají zájemci řediteli školy (mail: skola@zsskolnikaplice.cz, tel. 380 347 910)
 • Sportovní hala se pronajímá za hodinový poplatek dle sazebníku, který stanovuje Městská rada Kaplice.
 • Za dodržení termínu a délky tréninku, cvičení či zápasu zodpovídá vedoucí tréninku nebo cvičení.
 • Vedoucí při příchodu do haly převezme od správce haly klíč od přidělené šatny nebo šaten, kam si uloží členové oddílu své věci. Po ukončení činnosti a odchodu účastníků vrátí klíč správci. Za uzamčení šatny v této době zodpovídá vedoucí cvičení, tréninku apod. Pro tréninky je určena jedna šatna, pro zápasy tři. Další požadavky je nutné projednat předem s ředitelem školy, případně se správcem haly.
 • Přístup do haly na tréninky, cvičení nebo zápasy mají pouze ti, kteří se akce aktivně účastní a jsou přezuti do sportovní obuvi, která nezanechává na podlaze stopy. V případě znečištění podlahy nevhodnou obuví je nájemce povinen podlahu vyčistit.
 • V případě využívání pouze šaten, zajistí vedoucí družstev nebo pořadatel, aby nebylo znečištěno okolí vstupu do haly. Platí zákaz čištění obuvi v šatnách a jejich mytí v umývadlech.
 • Účast diváků na zápasech je možná po projednání se správcem haly, který k tomuto účelu otevře hlavní vchod do prostoru hlediště.
 • Za udržování pořádku v hale, šatnách, sprchách, toaletách i okolí haly odpovídají vedoucí akcí.
 • Vstup do nářaďovny je povolen pouze za účelem vyzvednutí potřebného nářad, vybavení haly je dovoleno užívat pouze k účelům, ke kterým je určeno.
 • Pokud se trénink nebo jiná objednaná akce neuskuteční, je to nutné včas předem pznámit řediteli školy nebo správci. Vzniknou-li nákladyv důsledku pozdě odvolané nebo neodvolané akce, budou ve skutečné výši objednavateli fakturovány.
 • Všichni účastníci mají povinnost se chovat tak, aby svým chováním neohrozili bezpečnost svou a ostatních účastníků.
 • Pronajímatel má povinnost seznámit se s požárními a poplachovými směrnicemi umístěnými ve vestibulu haly, umístěním a obsluhou ručních hasících prostředků a nouzovými východy v objektu. V případě požárního nebezpečí se účastníci chovají podle požárních a poplachových směrnic a pokynů správce haly.
 • V případě nutné potřeby přivolání záchranné služby, policie apod. se vedoucí obrátí na správce haly.